Проект "Училище за успех - 
Модел за образователна интеграция, основан на силните страни"

Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01
Възложител: Министерство на образованието и науката
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
Срок на изпълнение: 07.02.2017 - 07.08.2019 г.
Описание:
Проектът "Училище за успех - Модел за образователна интеграция, основан на силните страни" има за цел да подпомогне образователната интеграция на ученици от етническите малцинства чрез модел с обучителни и творчески дейности, основани на силните страни. Проектът се основава на системна работа в мрежа на заинтересованите страни - учители и ученици от СУ "Христо Ботев" (Горна Малина), общинска администрация Горна Малина, родители, местни лидери и експерти на Фондация ИСУО.Проектът е насочен към общо 100 ученици от СУ "Христо Ботев", които заедно развиват своите силни страни и нагласи за толерантност. В допълнително обучение за базисни компетенции и извънкласни клубове се включват 50 ромски ученици, застрашени от отпадане от училище. Родители и медиатори от общността подкрепят образователната интеграция и успех на учениците.
Партньори: СУ "Христо Ботев", Горна МалинаОбщина Горна МалинаОбщ бюджет: 195 594,08 лв

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started